ARYA iz Zvezdnyh Vrat

ECG, ECHO-Doppler, Holter 24h – DCM Negative – 29.09.2023

ARYA’ s ECG, ECHO-Doppler, Holter 24h – DCM Negative – 29.09.2023