ARYA iz Zvezdnyh Vrat

ECG, ECHO-Doppler, Holter 24h – DCM Negative – 02.09.2022

ARYA’ s ECG, ECHO-Doppler, Holter 24h – DCM Negative – 02.09.2022